Монгол ард түмэн. Хэл, шилжилт хөдөлгөөн, гааль. Андрей Тихомиров. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Монгол ард түмэн. Хэл, шилжилт хөдөлгөөн, гааль - Андрей Тихомиров

Автор: Андрей Тихомиров
Издательство: Издательские решения
Серия:
Жанр произведения: История
Год издания: 0
isbn: 9785449814326

Энэ номонд монгол ард түмний хэл, ард түмэн, шилжилт хөдөлгөөний тухай өгүүлнэ. Монгол ард түмний нэгдэл хэрхэн үүссэн тухай, итгэл үнэмшил, ёс заншил, зан үйл, зан үйл хэрхэн бий болсон тухай. Өөр өөр цаг үеийн түүхэн, угсаатны зүйн эх сурвалжууд оролцдог. Зарим монгол хэлний товч дүрмийн мэдээллийг өгсөн.