Erkən gələn durnalar, Ana tarla. Чингиз Айтматов. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Erkən gələn durnalar, Ana tarla - Чингиз Айтматов

Автор: Чингиз Айтматов
Издательство: JekaPrint
Серия:
Жанр произведения:
Год издания: 0
isbn: 978-9952-8252-1-4

“Erkən gələn durnalar” povestində Böyük Vətən müharibəsi illərində arxa cəbhədə atalarını, böyük qardaşlarını yüksək vətəndaşlıq qeyrəti ilə əvəz edən, vaxtından əvvəl kişilənmiş yeniyetmələrin igidliyindən bəhs edilir. “Ana tarla” povestində Ç.Aytmatov öz nəsrində ilk dəfə şərti formadan istifadə etmiş, əsərdəki hadisələri Tolqanay ananın torpaqla söhbəti şəklində göstərmişdir.