Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Daniel Jakimiec. Скачать в формате fb2, epub, doc, txt. Newlib. NEWLIB.NET

Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym - Daniel Jakimiec

Автор: Daniel Jakimiec
Издательство: OSDW Azymut
Серия:
Жанр произведения: Педагогика
Год издания: 0
isbn: 978-83-01-18981-5

W książce Dysfunkcjonalność rodziny jako przedmiot postępowania wykonawczego w prawie rodzinnym i opiekuńczym została przedstawiona zależność między stadium przedsądowym pomocy rodzinie oraz stadium sądowym. Uwagi dotyczące stadium przedsądowego  koncentrują   się  na  roli  pedagogów  szkol-nych,  podmiotów realizujących zadania interdyscyplinarne „Niebieskiej Karty”, asystentów rodziny, rodzin wspierających, placówek wsparcia dziennego i innych podmiotów funkcjonujących            w strukturach or-ganizacyjnych gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz w  powiatowych   centrach  po-mocy  rodzinie. Autor dokonuje także analizy czynności sądu w postępowaniu wykonawczym w sprawach rodzinnych           i opiekuńczych. Jego rozważania skupiają się na przeciwdziałaniu dysfunkcjonalności rodziny, przede wszyst-kim  przez wskazanie  optymalnych  metod  dążenia  do reintegracji naturalnego środowiska rodzinnego osób objętych sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.